Sociální rehabilitace

 

Potřebujete se naučit něco nového, co Vám zjednoduší život s hendikepem?
Věříte, že i vzhledem k Vašemu hendikepu dokážete spoustu věcí sami, jen si je netroufáte zkusit nebo nevíte jak na to?
Právě pro Vás je tu služba Sociální rehabilitace.

Pracovní asistenti v rámci ní zastávají roli učitelů, průvodců, navigátorů, nebo prostě jen psychické podpory ve všem novém, do čeho se klient chce pustit.
Pomáhají tak například hledat práci, zaučit se v novém zaměstnání, ovládat počítač a internet, fungovat v domácnosti a zvládat domácí práce nebo mapovat bezbariérové trasy či nacvičovat přepravu dopravními prostředky, aby klienta v terénu nepřekvapila žádná překážka.

Informace o službě

Každý člověk chápe, že pro lidi s tělesným postižením existují fyzické bariéry, které nemůže bez pomoci svého okolí překonat (aneb vozíčkář schody nevyjede). Náš svět ale před tyto lidi staví i další, snad možná závažnější bariéru, jíž si je málokdo vědom. Je to bariéra sociální, oddělující lidi s tělesným postižením od okolního světa ještě daleko bolestivěji, než to dokáže leckteré necitlivé architektonické řešení. Tělesné postižení s sebou bohužel přináší ztížení možnosti společenského zapojení a snižuje množství sociálních interakcí, kterých člověk s tímto handicapem v běžném životě dosáhne. V nejhorším případě tato situace může vést až k sociální izolaci. Sociální služba Sociální rehabilitace se snaží překonat společenskou bariéru mezi „zdravými“ a tělesně postiženými lidmi. Cílem služby je vyrovnávat příležitosti pro zařazení do společnosti a do otevřeného trhu práce. Naši pracovní asistenti pomáhají lidem s tělesným postižením individuální a skupinovou formou zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, zvyšovat psychické a sociální dovednosti, pomoci uplatňovat jejich práva, či najít si zaměstnání.

Sociální rehabilitace se řídí § 70 zákona 108/2006 Sb.  o sociálních službách.

Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je pomáhat osobám se zdravotním postižením k sociálnímu začlenění, vyrovnávat příležitosti pro zařazení se do společnosti i na otevřený trh práce. Hlavní důraz je kladen na podporování aktivity samotných uživatelů služby za zlepšení svých životních a sociálních podmínek. 

Cíl

Služba Sociální rehabilitace pomáhá osobám se zdravotním postižením k sociálnímu začlenění. Je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Hlavní cíle sociální služby

 • Podpora v navazování a udržení sociálních vztahů (získání přátel, seznámení se s novými lidmi, hledání partnera, podpora sociálních dovedností).
 • Podpora v úsilí při hledání a získání zaměstnání.
 • Podpora v samostatnosti (péče o vlastní osobu, orientace v přirozeném prostředí, v oblasti zaměstnání, bydlení, vyřizování osobních záležitostí, hospodaření s penězi).
 • Podpora při hledání smysluplného využití volného času.

Cílová skupina

Cílovou skupinu služeb Sociální rehabilitace poskytovaných spolkem Trend vozíčkářů tvoří osoby splňující všechna následující kritéria:

 • fyzický handicap nebo fyzický handicap v kombinaci s jiným zdravotním handicapem (lehké mentální postižení, chronické či duševní onemocnění)
 •  jsou osoby závislé ve smyslu Zákona 108/2006 Sb., a další zdravotně postižené osoby, které potřebují podporu při vstupu na otevřený trh práce, nebo mají jiný druh sociálního znevýhodnění,
 •  jsou starší 15-ti let věku,
 • jsou osoby z Olomouce a spádových obcí.

 
Uživatelem Sociální rehabilitace zprostředkovávané Spolkem Trend vozíčkářů se nemůže stát osoba, která je verbálně či fyzicky agresivní, bezohledná nebo hrubá vůči zaměstnancům služby, nedodržuje
a nerespektuje pravidla služby. 

Zásady poskytování služby sociální rehabilitace

Diskrétnost

Důvěrné informace, které jsou v průběhu služby zjištěny od uživatele/ky nejsou bez výslovného souhlasu dotyčné/ho uživatele/ky předány třetí osobě; pracovníci organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Nestrannost

Služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníků.

Individuální přístup

Služba je poskytována na základě individuálních potřeb každého uživatele

Respektování uživatele

Uživatel je respektován jako rovnocenný partner s ohledem na jeho individuální potřeby.

Důraz na uživatelovy schopnosti

Je kladen důraz na využití, podporu, rozvoj a získání nových schopnosti a možností uživatele, snahou je dále posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách.

Pracovníci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků.

Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně

Smlouva

Smluvními stranami při podpisu smlouvy jsou poskytovatel (Spolek Trend vozíčkářů) zastoupený pověřenou osobou (sociálním pracovníkem) a zájemce o sociální službu. Součástí smlouvy o sociální rehabilitaci jsou tyto části:

Předmět a rozsah poskytované služby – Předmětem se rozumí konkrétní cíl, kterého chce uživatel služby sociální rehabilitace dosáhnout. Od stanoveného cíle a jeho náročnosti se potom odvíjí rozsah spolupráce s pracovníky služby.

Forma poskytované služby – Forma sociální rehabilitace je způsob, kterým se s uživatelem spolupracuje. Cíle stanoveného ve smlouvě se dosahuje pomocí specifických činností prováděných během průběhu služby, a to formou individuální podpory a konzultací nebo skupinově v rámci skupinových aktivit.

Místo a čas poskytované služby – Čas poskytování služby je vymezen úředními hodinami nebo na základě dohody mezi uživatelem a sociálním pracovníkem nebo pracovním asistentem. Časový průběh je také ovlivněn specifičností nácviků. Služba může být poskytována buď ambulantně, tedy v prostorách Spolku Trend vozíčkářů, nebo terénně, což znamená v přirozeném prostředí uživatele, anebo v takovém prostředí, které souvisí s individuálními nácviky (v obchodě, zdravotnickém zařízení, zaměstnání atd.).

Využívání služby sociální rehabilitace je bezplatné. – Možná úhrada je spojena s příspěvky na vstupné, dopravu, ubytování v rámci akcí pořádaných Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc.

Trvání sociální služby – Smlouva je zpravidla uzavírána na aktuální rok a lze ji následně aktualizovat. Služba sociální rehabilitace je poskytována maximálně na tři roky, čemuž musí odpovídat také aktualizace smlouvy. V případě nesplnění stanovených cílů nebo zásadních změn životní situace uživatele je možné po individuálním posouzení sociálními pracovníky spolupráci s ním prodloužit.

Náplň služby

 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
  2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
  3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
  4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
  5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
  2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
  3. nácvik chování v různých společenských situacích,
  4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
  2. informační servis a zprostředkovávání služeb

ANOTACE PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

Vedoucí sociální rehabilitace

Zuzana Plachá, DiS.

Mob.: 731 144 670

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz

Sociální rehabilitace

Bc. Petra Bastlová

Mob.: 731 144 670

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz


Úřední hodiny

Pondělí: 8h 12h
Středa: 8 – 12h 14 – 17h
Čtvrtek: 8h 12h

Jednání mimo uvedenou dobu je možné sjednat telefonicky nebo emailem.

Kde nás najdete?

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Sociální rehabilitace, kancelář č. 2
Lužická 101/7
779 00  Olomouc