Poslání

Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů.

Na cestě ke splnění svého poslání organizace realizuje programy, poskytuje komplexní sociální služby, zejména osobní asistence je pro nás hlavním smyslem našeho fungování. Rovněž nabízí i jiné služby v oblasti podpory těžce zdravotně postižených osob, prosazuje rovnoprávné a rovnocenné postavení zdravotně postižených lidí, čímž vytváří podmínky pro plnou účast lidí se zdravotním postižením ve společnosti, účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných předpisů, týkající se občanů se zdravotním postižením (např. účast na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce), obhajuje práva a zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením vůči státním orgánům a jiným institucím na obecní, okresní a krajské úrovni, iniciuje a spolupracuje při odstraňování architektonických a psychologických bariér, informuje veřejnost o nových metodách a přístupech k osobám se zdravotním postižením a konečně také sdružuje a spravuje prostředky určené na pomoc osobám se zdravotním postižením a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením. :-)