Osobní asistence

 

Vstoupila vám do života nemoc, úraz, či jiný problém, kvůli němuž vám dělají problémy jinak běžné činnosti všedního dne a jste starší 7 let? 
Služba osobní asistence vám dokáže se spoustou z nich pomoci.

Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení a to v jeho přirozeném prostředí.

Základním principem osobní asistence je, že asistent je pouze pomyslná pomocná ruka a průběh i obsah služeb si určuje uživatel sám.

Informace o službě

Poskytování služby osobní asistence Spolkem Trend vozíčkářů má již od roku 1994 letitou tradici. Osobní asistence byla první služba, kterou organizace poskytovala osobám s těžkým tělesným postižením a byla také základním prvkem myšlenky ke vzniku samotného Spolku.   

Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku s tělesným postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Základním principem osobní asistence je, že průběh i obsah služeb si určuje uživatel sám.

Osobní asistence je terénní služba, kterou poskytujeme v přirozeném prostředí uživatele (domácnost, zaměstnání, škola, společnost, blízké okolí) v Olomouci v dosahu MHD zóny 71. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 h v návaznosti na aktuálně naplněnou kapacitu, která čítá 50 uživatelů služby, okamžitá kapacita služby je 6 uživatelů.

Osobní asistent zajišťuje službu u uživatele v návaznosti na domluvený individuální plán a v rozsahu základních činností osobní asistence.

Osobní asistence je podpořena z dotací Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce. Také funguje díky sponzorům a dárcům.

Cíl a poslání

Poslání služby

Posláním sociální služby osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je umožnit lidem se zdravotním postižením (s tělesným nadicapem,  případně v kombinaci s jiným postižením) žít běžným způsobem života a využívat možností jako ostatní členové společnosti. Dále jim napomáhat v uvědomění si a uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu a směřování svého života.

Cíl služby

Osobní asistence poskytovaná Spolkem Trendem vozíčkářů je služba, jejímž cílem je umožnit člověku se zdravotním postižením (zejména s tělesným, popř. tělesné postižení s přidruženým handicapem - lehké mentální postižení, chronické či duševní) být v co největší možné míře soběstačným, samostatným, zodpovědným za svůj život, nezávislým na svých blízkých a udržovat uspokojivý společenský kontakt. Uživatel je dle svých individuálních schopností a možností schopný s pomocí osobního asistenta zajistit své životní potřeby (obstará si osobní hygienu, domácnost, orientuje se doma i venku, zvládne si vyřídit běžné záležitosti, zapojí se do společenských akcí apod.). 

Cílová skupina

Cílovou skupinu služby osobní asistence poskytovanou Spolkem Trend vozíčkářů tvoří osoby se zdravotním postižením splňující tato kritéria:

osoby s tělesným postižením (příp. s kombinovaným postižením) starší 7 let, které si nejsou schopny zajistit své potřeby bez pomoci druhé osoby

služby neposkytujeme lidem s těžkým mentálním postižením, lidem s duševním onemocněním vyžadujícím akutní psychiatrickou péči, neslyšícím nebo hluchoslepým a lidem s agresivním chováním a lidem závislým na drogách či jiných omamných látkách, osobám závislým na alkoholu či nadměrně a opakovaně alkohol konzumujícím.

Zásady poskytování služby.

Nezávislost

Služba OA podporuje uživatele v dosažení co největší nezávislosti dle jeho individuálních potřeb a možností (např. na pomoci své rodiny, přátelích, sousedech);

na pomoci své rodiny, přátel a sousedů, dosažení soběstačnosti skrze asistenci

Diskrétnost

sociální pracovníci organizace, osobní asistenti dodržují mlčenlivost, nesdělují třetí osobě osobní údaje ani další skutečnosti týkající se uživatele služby (např. životní styl, návyky a osobní zvyklosti uživatele), respektuje a chrání soukromí uživatele (bez vědomí uživatele nevstupuje do místnosti, nemanipuluje s jeho osobními věcmi);

mlčenlivost, respekt a ochrana osobních údajů a soukromí uživatele

Respektování a ochrana lidské důstojnosti a lidských práv

uživatel i pracovníci organizace vzájemně akceptují své schopnosti, možnosti a dovednosti;

pracovníci respektují a dbají na dodržování práv uživatelů, respektují právo uživatele na informace, právo na vyjádření svých individuálních potřeb, přání, názorů, postojů a rozhodnutí a další;

vzájemná úcta ke vlastním schopnostem, možnostem a dovednostem, aktivní dodržování lidských práv

Transparentnost

uživateli jsou dostupné informace o poskytování a průběhu služby a osobách, které se na ní podílí v rámci metodiky služby, která je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři služby;

dostupné jasné informace o průběhu služby a asistentech, vždy v pátek jsou dohodnuty rozvrhy asistence na další týden

Dosažitelnost služeb 

služba OA je uživatelům dostupná místně, architektonicky, časově;

služba je dobře dostupná MHD, budova je bezbariérová a v úředních hodinách je přítomen, alespoň jeden sociální pracovník

Individuální a partnerský přístup k uživatelům

aktivní přístup uživatelů – základní zásadou osobní asistence je, že průběh, obsah a místo poskytované služby si určuje uživatel sám (nebo jeho zastupující osoba) dle svých individuálních potřeb;

pracovníci organizace a uživatel služby jsou v rovnocenném partnerském vztahu;

Pracovníci a uživatelé jsou v rovnocenném vztahu, uživatel si určuje sám, dle náplně a svých potřeb, jak bude asistence vypadat

Respektování autonomie uživatele, jeho schopností a dovedností

pracovníci respektují jedinečnost každého uživatele, jeho vlastní životní rytmus, individuální potřeby a zájmy, jeho  vůli a specifické schopnosti a dovednosti;

Pracovníci uznávají jedinečnost, specifické potřeby, vůli a zájmy uživatele

Podpora uživatele

sociální pracovníci organizace pomáhají uživatelům při plánování služby a poskytují jim potřebnou radu a podporu;

služba osobní asistence podporuje uživatele k využívání všech dostupných veřejných služeb; 

Sociální pracovníci pomáhají uživatelům při plánování služby a poskytují základní poradenství, případně můžeme nabídnout samostatnou poradnu nebo další veřejné služby

Smlouva

Smlouvu o poskytnutí služby osobní asistence podepisujeme s každým uživatelem, dle zákona o sociálních službách.

Smlouva upravuje podmínky poskytování služby a vztah mezi organizací a uživatelem. Její součástí je příloha, kde si uživatel stanoví náplň služby dle svých individuálních potřeb.

Počítáme s tím, že se potřeby uživatelů v průběhu času mohou měnit a proto je možné smlouvu a náplň asistence měnit skrze dodatky.

Než podepíšeme smlouvu, seznámíme uživatele se všemi podmínkami, právy i povinnostmi vyplývajícím ze smlouvy. Probereme také pravidla, ceník služby a možnost podání připomínek či stížností.

 

Náplň služby

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách § 39 a dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách § 5.

V rámci osobní asistence může využít uživatel službu v rozsahu níže uvedených základních činností

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 2. pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při použití WC,
 3. pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  • nákupy a běžné pochůzky,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Provozujeme také krizovou službu osobní asistence. Nepřetržitě, po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, drží vyškolený pracovník osobní asistence pohotovostní mobil, a pokud se uživatel dostane do situace, kdy by mu hrozilo ohrožení zdraví či života, může zavolat na tel. číslo krizové asistence. Krizový pracovník mu zajistí odpovídající pomoc anebo přijde osobně. Tato služba je určena jen pro krizové situace, kdy například uživatel spadne při přesunu z vozíku nebo mu nepřijde asistent na pomoc se životně důležitým úkonem.

Fakultativní služba krizové asistence je určena pouze pro uživatele osobní asistence, kteří mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služby. 

Cena za krizovou asistenci je stanovena v platném ceníku.

Ceník služeb OA

Ceník služby osobní asistence
poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc

platnost od: 1.1.2023

(Rozhodnutí výboru č. 21/2019, ze dne 9.7.2019)

Povinná finanční spoluúčast na službách osobní asistence (dále jen OA) poskytovaných Trendem vozíčkářů je stanovena v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1 hod OA - základních činností - pracovní dny 130,-
1 hod OA - základních činností - 22:00 - 6:00 135,-
1 hod OA - základních činností - sobota, neděle, svátky 135,-
1 hod OA - fakultativních činností 135,-
krizová OA:
výjezd
+ skutečně spotřebovaný čas při výkonu krizové OA

150,-
+ 135,-/h

Každá 20. využitá hodina osobní asistence je ZDARMA a bude uživateli odečtena v částce 130 Kč za 1hod..

Na základě počtu odebraných hodin je vystavena faktura, která je zaslána uživateli.  Služby OA uživatel hradí pravidelně (měsíčně) - v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

Dnem nabytí platnosti tohoto ceníku, přestává být platný ceník účinný od 1.11.2019

Osobní asistence

Jaroslava Kaczorová, Dis.

Tel.: 582 777 707
Mob.: 734 236 589

asistence@trendvozickaru.cz

Osobní asistence

Romana Kurucová, DiS.

Tel.: 582 777 707
Mob.: 734 236 589

asistence@trendvozickaru.cz

koordinátor osobní asistence

Bc. Šárka Sláničková, DiS.

Tel.: 582 777 707
Mob.: 777 974 455

asistence@trendvozickaru.cz

Vedoucí OA, sociální pracovnice

Mgr. Jana Měrková

Tel.: 582 777 704
Mob.: 734 643 745

merkova@trendvozickaru.cz


Úřední hodiny

Pondělí 8 - 12h 13 - 17h
Středa 9 - 12h 13 - 17h

V rámci úředních hodin zastihnete jednoho z pracovníků v kanceláři, jednání mimo uvedenou dobu je možné sjednat telefonicky nebo emailem.


Kde nás najdete? 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Osobní Asistence, kancelář č. 6
Lužická 101/7
779 00  Olomouc