Odborné poradenství

Naše odborná poradna vám dokáže poradit v mnoha situacích. Zaměřujeme se na sociální, psychologickou a sexuální oblast, ale poradíme i v oblasti bariér například v budovách.
Můžete se nás zeptat například na informace z oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, možnosti péče o člena rodiny, bezbariérového ubytování, cestování, bydlení, sportu, vzdělávání, zaměstnávání. 

Poradenství poskytujeme ZDARMA všem zájemcům.

Poskytujeme také přednášky pro obce a školy.

 

Informace o službě

Pracovníci poskytují bezplatné odborné poradenství v oblasti tělesného postižení. Poradenství se zaměřuje na sociální, psychologickou a sexuální oblast.

Služba je určena osobám s tělesným postižením nebo omezením, příp. osobám s tělesným postižením v kombinaci s jiným zdravotním handicapem, bez ohledu na druh a rozsah tělesného postižení nebo zdravotního omezení, dále rodinným příslušníkům těchto osob, lidem žijícím ve společné domácnosti těchto osob a široké veřejnosti, tedy všem, kteří potřebují získat informace z oblasti problematiky tělesně postižených. Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.

Tato služba je poskytována ambulantní formou osobám bez omezení věku a funguje na principech nestrannosti, diskrétnosti, respektování a dodržování práv uživatelů.

Odborné poradenství je podpořeno z dotací Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce. Také funguje díky sponzorům a dárcům.

Cíl a poslání

Posláním poradny v Trendu vozíčkářů, jejíž součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek, je napomáhat v řešení nepříznivé situace občanům se zdravotním postižením. Odbornou radou, poskytováním informací a potřebnou dopomocí pomáháme při prosazování práv a oprávněných zájmů zdravotně postižených v rámci celé republiky.

Hlavním cílem služby v oblasti sociálního poradenství je umožnit zejména lidem s tělesným postižením (příp. v kombinaci s jiným handicapem), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, aby se prostřednictvím poskytnutých informací lépe orientovali ve svých nárocích, právech a možnostech další pomoci a tím vyřešili či zlepšili svoji situaci. Psychologické poradenství má za cíl pomoci vyrovnat se se zátěžovou situací, podpořit pozitivní sebehodnocení, harmonizovat osobní seberozvoj a nalézt vhodné zvládací strategie.

Prostřednictvím psychologického poradenství poskytujeme odbornou podporu v řešení problémů. Poradenství v oblasti sexuality osob se zdravotním postižením má pomoci se zorientovat v této problematice s důrazem na možná řešení s ohledem na fyzický handicap.

Informace přispívají k lepší orientaci v nárocích, právech nebo možnostech využívání dalších služeb a mají tak podpořit rozvoj a samostatnost osob s tělesným postižením.

Cílová skupina

Cílovou skupinou poradny jsou osoby s tělesným postižením (příp.omezením) nebo osoby s tělesným postižením v kombinaci s jiným zdravotním handicapem (lehké mentální postižení, chronické či duševní onemocnění), jejich rodinní příslušníci, dále lidé žijící ve společné
domácnosti s těmito osobami a všichni, kteří potřebují získat informace zejména z oblasti problematiky tělesně postižených (tzn. široká veřejnost). Cílovou skupinou jsou osoby starší 15-ti let.

Sociální poradenství nebude poskytnuto osobám (příp. s nimi bude jednání ukončeno), které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a v důsledku toho nerespektují pravidla a podmínky pro využívány služby, i přesto že spadají do cílové skupiny uživatelů. Dále se toto pravidlo vztahuje k osobám, které svým chováním ohrožují nebo se jinak nevhodně chovají k pracovníkovi poradny či organizace a dalším uživatelům služby (např. slovní a fyzická hrubost, ničení majetku).

Osoby, které spadají do výčtu cílové skupiny uživatelů služby, jejichž problém nesouvisí s oblastí tělesného handicapu ( např. rodinné právo, vztahy, ...),budou informováni o možnostech využití jiných, pro ně vhodnějších služeb.

Zásady poskytování poradenství

Nestrannost - Odborná poradna přijímá každého člověka, který spadá do cílové skupiny uživatelů poradny, bez jakékoli předpojatosti a předsudků;

Diskrétnost – Odborná poradna dbá ochrany osobních údajů uživatele, uživatel má právo řešit svůj problém diskrétně, pouze s poradcem samotným, dobrovolníci a stážisté se mohou účastnit náslechu pouze se svolením uživatele;

Bezplatnost – služba poradenství je poskytována bezplatně, s výjimkou poplatku za zapůjčení kompenzační pomůcky dle platného ceníku;

Respektování – Odborná poradna respektuje a dbá na dodržování práv uživatelů, respektuje právo uživatele na informace, na vyjádření svých potřeb, přání, názorů, postojů, rozhodnutí a další.

Pravdivost a ucelenost poskytovaných informací – pracovník poradenství poskytuje uživateli pravdivé a ucelené informace odpovídající jeho skutečným potřebám.

Smlouva

V rámci odborného poradenství není s uživatelem služby uzavírána písemná smlouva, pokud si ji uživatel výslovně nevyžádá. Služba je tedy poskytována na základě nepsané dohody.

V případě, že tazatel sdělí své nacionále (stačí příjmení) a jeden z kontaktních údajů (telefon, email, adresu), informuje ho pracovník o tom, že údaje budou evidovány ve statistice sociálního poradenství Spolku Trend vozíčkářů. V případě, že volající nesdělí kontaktní údaje, dotaz je evidován jako anonymní.

Uživatelům mohou být poskytovány informace anonymně. Tohoto typu poradenství využívají nejvíce lidé při řešení konkrétních situací, k jejichž vyřešení jim chybí pouze informace. Např. (krátký telefonát s jasným sdělením toho, kam je třeba zajít při vyřizování konkrétní dávky atd.).

Uživatelé však mají možnost využít i dlouhodobé spolupráce, kdy se poradenský pracovník stává průvodcem a poradcem při řešení jejich problému.

Náplň služby

Náplní odborného sociálního poradenství je poskytovat úplné, aktuální a pravdivé informace na položené dotazy. Poradenství je poskytováno dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách. Součástí služby odborného poradenství je půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Sociální poradenství

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,
  • zprostředkování kontaktů na další specializované instituce;
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;
  • poskytování informací a rad z oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, možnosti péče o člena rodiny, bezbariérového ubytování, cestování, bydlení, sportu, vzdělávání, zaměstnávání a jiné;
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
  • poskytování aktivní pomoci (sepisování dokumentů, žádostí, odvolání, aj.)

Psychologické poradenství

Jedná se zejména o pomoc v těchto oblastech života -

 • orientace v životní situaci
 • zvládání negativních emocí
 • nácvik relaxace
 • zaměření na duševní hygienu
 • podpora seberozvoje, pozitivního sebehodnocení
 • zaměření na vhodné zvládací strategie v zátěži.

Poradenství v oblasti sexuality

Jedná se o individuální osobní nebo mailový, př. telefonický dialog o otázkách prožívání vlastní sexuality. Můžeme pomoci se zorientovat v těchto potřebách, otázkách spojených s vlastním prožíváním, vnímáním sama sebe, poradit při volbě vhodných kompenzačních pomůcek i s možnými způsoby řešení v rámci české legislativy.

Sociální poradenství

Mgr. Martina Brožová, Ph.D.

Tel.: 582 777 709
Mob.: 732 430 321

poradna@trendvozickaru.cz

Sociální poradenství a poradenství v oblasti odstraňování bariér

Bc. Zdeňka Vyoralová, DiS.

Mob.: 731 501 386

poradna@trendvozickaru.cz

Psycholog

Mgr. Andrea Valová

Tel.: 731 501 388

psycholog@trendvozickaru.cz


Úřední hodiny

Pondělí 8 - 12h 13 - 15h
Středa 8 - 12h 14 - 17h

Adresa

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Odborné poradenství
Lužická 7
779 00  Olomouc