Whistleblowing – vnitřní oznamovací systém

 

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

1. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc jako povinný subjekt podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí následující pravidla, na základě kterých na základě kterých je možné podat oznámení o protiprávním jednání.

2. Ochrana oznamovatelů je poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

3. Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti např.:
 • finančních služeb, povinného auditu
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

4. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti, s níž oznámení podává. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace, které jsou obsahem oznámení, v rámci svého základního pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty, dodavatele atd. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou práci či jinou obdobnou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli.

Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu.

5. Oznámení ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je možné učinit:

 • písemně - prostřednictvím poštovních služeb zasláním na adresu Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 101/7, 779 00 Olomouc, obálka musí být čitelně označena nápisem „Whistleblowing – neotvírat“, nebo elektronicky zasláním na e-mailovou adresu whistleblowing@trendvozickaru.cz , k níž má přístup pouze příslušná osoba,
 • ústně - telefonicky na tel. č. 734 478 665,
 • osobně - u příslušné osoby na adrese Lužická 101/7, 779 00 Olomouc (po dohodě telefonicky nebo e-mailem), osobní schůzku je nutné umožnit do 14 dnů ode dne žádosti.

6. Oznamovatel se musí idenfitikovat. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovateli nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními, pokud učinil vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel odpovídá za vědomě nepravdivá oznámení a dopustí-li se tohoto přestupku, hrozí mu od Ministerstva spravedlnosti sankce až do výše 50 000 Kč.

7. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení. Do 30 dnů vyrozumí příslušná osoba oznamovatele o výsledku prošetření, ve složitých případech lze lhůtu dvakrát prodloužit o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů). 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Spolku Trend vozíčkářů Olomouc navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

9. Oznamovateli podle zákona o ochraně oznamovatelů náleží ochrana před odvetnými opatřeními.

10. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:
Přemysl Drtil, tel. 734 478 665, e-mail: whistleblowing@trendvozickaru.cz, adresa pro zasílání písemných oznámení: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 101/7, 779 00 Olomouc