Spolupráce se samosprávou a jinými organizacemi

Bezbariérová Olomouc

Architektonické a komunikační bariéry jsou v životě osob se zdravotním postižením velkou překážkou. Proto se již od vzniku spolku Trend vozíčkářů snažíme aktivně působit na odstraňování stávajících a předcházení zrodu nových bariér.

V roce 2001 schválili zastupitelé statutárního města Olomouc projekt Bezbariérová Olomouc. Jeho hlavním cílem je ve spolupráci kompetentních orgánů s organizacemi zastupujícími zájmy zdravotně handicapovaných občanů postupně odstraňovat existující bariéry. Projekt je příspěvkem k vytvoření dlouhodobé koncepce zkvalitňování života zdravotně handicapovaných ve městě.

Několikrát do roka se schází pracovní skupina projektu, které se účastní pracovníci věcně příslušných odborů města, jakož i dalších, z hlediska bariér důležitých institucí (dopravní podnik, univerzita, stavební úřad). Účelem je nejen výměna informací, ale hledají se zde možná řešení problémů a tato pracovní skupina vytyčuje plány pro následující období.

Trend vozíčkářů je zastoupen v pracovní skupině od jejího vzniku a dá se říci, že patřil k iniciátorům vzniku celého projektu.

Spolupráce zástupců osob s různými typy postižení vede k porozumění problémům jiných skupin a výsledkem je i snaha, aby odstraněním bariéry lidem na vozíku nevznikla bariéra např. pro nevidomé. Olomouc je díky tomuto projektu jedním z nejvlídnějších měst z pohledu lidí s postižením.

Je výborné, že díky pochopení u politické reprezentace města i řadě ocenění projektu, včetně mezinárodního, má Bezbariérová Olomouc dobře našlápnuto ke svému cíli obsaženému ve svém názvu.

Více informaci o zde

Komunitní plánování sociálních služeb

Trocha teorie o komunitním plánování:

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je způsob plánování sociálních služeb v určité komunitě, tj. na přesně vymezeném území (většinou jde o obce nebo kraje), který umožňuje sociální služby plánovat tak, aby:

 • odpovídaly místním potřebám,
 • byly poskytovány efektivně, tedy aby
  1. byly podporovány pouze skutečně užitečné služby,
  2. prostředky (finanční, materiální a lidské zdroje) byly využívány účelně a cíleně a
  3. aby byly hledány nové zdroje pro zajištění potřebných sociálních služeb,
   • na plánování sociálních služeb participovali (nebo měli možnost participovat) všichni, kterých se to týká, tj. ti, kteří jsou za zajištění sociálních služeb v dané obci (komunitě) odpovědní (zadavatel, tj. město), ti, kteří sociální služby v dané obci poskytují (poskytovatelé sociálních služeb), ti, kteří je konzumují (uživatelé sociálních služeb), a také ti, kteří jsou jejich potencionálními konzumenty (což jsou vlastně všichni občané).

Komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce

Komunitní plánování města Olomouc probíhá v 8 pracovních skupinách, z nichž druhá je věnována osobám se zdravotním postižením. V této pracovní skupině zastupuje Trend vozíčkářů předseda Milan Langer spolu s 15 dalšími zástupci organizací a magistrátu.

Pracovní skupina se obvykle schází jednou za měsíc v zasedací místnosti sociálního odboru v budově magistrátu na ulici Hálkova.

Od roku 2016 platí čtvrtý komunitní plán sociálních služeb města Olomouce a to na roky 2016-2019. Jsme ve fázi naplňování jednotlivých cílů a ukazatelů a také hodnocení dosažených výsledků. Součástí komunitního plánu jsou mimo jiné také všechny služby poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc.

Na stránkách http://kpss.olomouc.eu naleznete všechny další údaje o historii, průběhu a také o připravovaných aktivitách komunitního plánování ve městě Olomouc.

Střednědobé plánování sociálních služeb Olomouckého kraje

Také na krajské úrovni probíhá obdobný plánovací proces, a to pod názvem Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Na úrovni kraje je vytvořeno pět pracovních skupin a osobám se zdravotním postižením se i zde věnuje skupina č. 2. Také zde je již schválena platná verze střednědobého plánu a to na roky 2015 – 2017. V krajských plánech se již nehovoří o jednotlivých službách konkrétních poskytovatelů, ale spíše o plošných koncepcích rozvoje, případně o směrech, kterými by se sociální služby v kraji měly v následujících letech ubírat.

Podrobnější informace naleznete na webu Olomouckého kraje.

Případné dotazy, podněty a připomínky k plánování sociálních služeb ve městě Olomouc i v Olomouckém kraji můžete směřovat na zástupce Trendu vozíčkářů v obou těchto pracovních skupinách na kontaktech: tel.: 731 501 385, e-mail: reditel@trendvozickaru.cz nebo na adresu Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc.