Sociální rehabilitace

 

 

 

 

Informace o službě

Každý člověk chápe, že pro lidi s tělesným postižením existují fyzické bariéry, které nemůže bez pomoci svého okolí překonat (aneb vozíčkář schody nevyjede). Náš svět ale před tyto lidi staví i další, snad možná závažnější bariéru, jíž si je málokdo vědom. Je to bariéra sociální, oddělující lidi s tělesným postižením od okolního světa ještě daleko bolestivěji, než to dokáže leckteré necitlivé architektonické řešení. Tělesné postižení s sebou bohužel přináší ztížení možnosti společenského zapojení a snižuje množství sociálních interakcí, kterých člověk s tímto handicapem v běžném životě dosáhne. V nejhorším případě tato situace může vést až k sociální izolaci. Sociální služba Sociální rehabilitace se snaží překonat společenskou bariéru mezi „zdravými“ a tělesně postiženými lidmi. Cílem služby je vyrovnávat příležitosti pro zařazení do společnosti a do otevřeného trhu práce. Naši pracovní asistenti pomáhají lidem s tělesným postižením individuální a skupinovou formou zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, zvyšovat psychické a sociální dovednosti, pomoci uplatňovat jejich práva, či najít si zaměstnání.

Sociální rehabilitace se řídí § 70 zákona 108/2006 Sb.  o sociálních službách.

Cíl a poslání

Posláním a cílem služby sociální rehabilitace je pomáhat lidem se zdravotním postižením v sociálním začlenění a vyrovnávat příležitosti v uplatnění na otevřeném trhu práce. Služba je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Hlavní cíle sociální služby

 • zlepšit přístup zdravotně postižených na trh práce
 • vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na pracovním trhu
 • vzdělávání a zapojení do aktivizačních činností
 • vedení k samostatnému řešení nepříznivé soc. situace vlastními silami a postupné získávání nezávislosti na poskytované službě

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace mohou využívat lidé s tělesným postižením, případně s tělesným v kombinaci s jiným druhem postižení, ve věkovém rozmezí 15-80 let, s bydlištěm v Olomouckém regionu.

Zásady poskytování poradenství

Diskrétnost

Důvěrné informace nejsou bez výslovného souhlasu uživatele/-ky předávány třetí osobě. Pracovníci organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Nestrannost

Služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníků.

Individuální přístup

Služba je poskytována na základě individuálních potřeb každého uživatele

Respektování uživatele

Uživatel je respektován jako rovnocenný partner s ohledem na jeho individuální potřeby.

Důraz na uživatelovy schopnosti

Je kladen důraz na využití, podporu, rozvoj a získání nových schopnosti a možností uživatele, snahou je dále posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách.

Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně

Smlouva

Smluvními stranami při podpisu smlouvy jsou poskytovatel (Spolek Trend vozíčkářů) zastoupený pověřenou osobou (sociálním pracovníkem) a zájemce o sociální službu. Součástí smlouvy o sociální rehabilitaci jsou tyto části:

Předmět a rozsah poskytované služby – Předmětem se rozumí konkrétní cíl, kterého chce uživatel služby sociální rehabilitace dosáhnout. Od stanoveného cíle a jeho náročnosti se potom odvíjí rozsah spolupráce s pracovníky služby.

Forma a průběh poskytované služby – Forma sociální rehabilitace je způsob, kterým se s uživatelem spolupracuje. Forma podpory může být nejenom individuální, ale také skupinová. Formou podpory rozumíme individuální podporu a poradenství, kurzy pro rozvoj dovedností k uplatnění na trhu práce, aktivity, jejichž cílem je sociální začlenění a pomoc při hledání zaměstnání nebo při zajištění místa na cvičném pracovišti. Cíle stanoveného ve smlouvě se dosahuje pomocí specifických činností prováděných během průběhu služby.

Místo a čas poskytované služby – Čas poskytované služby je stanoven na základě dohody uživatele se sociálním pracovníkem, případně pracovním asistentem. Služba může být poskytována dle přání uživatele buď v jeho přirozeném prostředí, nebo v prostorách Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, nebo se souhlasem zaměstnavatele v pracovním prostředí.

Využívání služby sociální rehabilitace je bezplatné. Možná úhrada je spojena s příspěvky na vstupné, dopravu, ubytování v rámci akcí pořádaných Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc.

Trvání sociální služby - Smlouva je zpravidla uzavírána na 1 rok (dle typu zakázky může být uzavřena i na dobu kratší). Smlouvu můžeme aktualizovat až třikrát za sebou, a to z důvodu, že služba sociální rehabilitace se poskytuje maximálně na tři roky.

Náplň služby

 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
  2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
  3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
  4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
  5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
  2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
  3. nácvik chování v různých společenských situacích,
  4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
  2. informační servis a zprostředkovávání služeb

ANOTACE PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

Sociální rehabilitace

Mgr. Kateřina Šindelářová

Mob.: 731 144 670

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz

Vedoucí sociální rehabilitace

Mgr. Marcela Schäfferová

Mob.: 731 144 670

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz


Úřední hodiny

Pondělí, čtvrtek: 8h 12h
Středa: 8 – 12h 14 – 17h

Jednání mimo uvedenou dobu je možné sjednat telefonicky nebo emailem.

Adresa

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Sociální rehabilitace
Lužická 7
779 00  Olomouc