Náhradní plnění a legislativa

Náhradní plnění a legislativa je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v §81 zákon č.435/2004Sb. (zákon O zaměstnanosti). Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

Povinnost zaměstnavatelé plní

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru (povinný podíl 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu všech zaměstnanců), nebo
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele(§78) nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám – tomuto způsobu se říká náhradní plnění , nebo

  3. odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodech a). až c).

V souvislosti s novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti došlo od 1.10.2017 k zavedení elektronické evidence náhradního plnění, která má vliv především na skutečnost, že uznatelné pro účely náhradního plnění, budou pouze služby, výrobky a zakázky zadané do této evidence.

Pokud chcete naše výrobky i služby  v roce 2018 použít k náhradnímu plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, žádáme vás o nahlášení vaší e-mailové adresy, která slouží  pro zaevidování na portále MPSV.

Hlášení i další bližší informace můžete provést na email koupilova@trendvozickaru.cz

 V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení (na fakturách), ani kopie dohod zaměstnavatele s Úřadem práce ČR

Přepočtené počty zaměstnanců na úvazky

Rok Čtvrtletí Zaměstnáno celkem zaměstnanců Zaměstnáno TZP Zaměstnáno OZP 1.,2. st. Zaměstnáno OZZ
2018 4 30,62 6,55 9,82 0
2018 3 31,23 6,38 10,14 0
2018 2 29,77 6,94 10 0
2018 1 30,36 7,37 8,45 0
2017 4 27,38 5,88 9,63 0
2017 3 27,26 5,61 10,18 0
2017 2 28,16 5,82 9,82 0

 

 

Legislativní výčet zákonů zaměstnávací ZP

  • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
  • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Vyhláška 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  archivnictví a spisové službě.
  • Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti