Náhradní plnění a legislativa

Náhradní plnění a legislativa je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v §81 zákon č.435/2004Sb. (zákon O zaměstnanosti). Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

Povinnost zaměstnavatelé plní

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru (povinný podíl 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu všech zaměstnanců), nebo
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám – tomuto způsobu se říká náhradní plnění , nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodech a). až c).
Výrobky a služby v rámci náhradního plnění může prodávat pouze zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc tuto podmínku splňuje.

Pro zaměstnavatele, kteří prodávají v režimu náhradního plnění je nově od 1.1.2012 zaveden maximální limit objemu fakturovaného zboží či služeb.§81/odst.3 Ten činí 36-násobek měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů (aktuálně 25 179,-Kč).

V praxi to znamená, že za každého přepočteného zaměstnance se ZP může prodat zboží nebo služby za 906.444 Kč (36 x 25 179,-) bez DPH ročně. Pro odběratele znamená nákup v tomto objemu splněný povinný podíl za 5,76 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Legislativa zaměstnávání ZP

  • Výčet základních zákonů
  • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
  • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Vyhláška 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  archivnictví a spisové službě.
  • Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti